CAT | CAST

POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

De conformitat amb el que disposen els articles 134.3 de Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals ( «BOE» núm. 31, de 5 de febrer de 2020), el present document té per finalitat plasmar la política interna de la Corredoria que garanteix la transparència de l'activitat de mediació en assegurances per a l'oferta o comparació de productes a través de llocs web o altres tècniques de comunicació a distància,

 • pel que fa als criteris utilitzats per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores;
 • les entitats asseguradores sobre les que s'ofereixen productes i la relació contractual que mantenen amb la nostra corredoria;
 • si aquesta relació amb les entitats asseguradores és o no remunerada i la naturalesa de la remuneració;
 • si el preu de l'assegurança que figura a la fi del procés està o no garantit;
 • i la freqüència amb què actualitzem aquesta informació.

 

ADVERTÈNCIES GENERALES

La informació recollida en el present lloc web no constitueix un compromís ni una recomanació contractual, quedant diferida la perfecció de la relació asseguradora a la subscripció de la pòlissa amb la companyia asseguradora i al pagament de la prima que el client vulgui contractar.

Les condicions d'assegurament seran les establertes en el contracte d'assegurança.

De conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança ( «BOE» núm. 250, de 17 d'octubre de1980), s'adverteix que si el contingut de la pòlissa difereix de la proposició d'assegurança o de les clàusules acordades, el prenedor de l'assegurança pot reclamar a l'entitat asseguradora en el termini d'un mes a comptar des del lliurament de la pòlissa perquè esmeni la divergència existent. Transcorregut aquest termini sense efectuar la reclamació, s'estarà al que disposa la pòlissa.

 

PRINCIPIS DE POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

En l'exercici de l'activitat de mediació la Corredoria se sotmet a l'acompliment dels següents principis de transparència:

 1. Criteris utilitzats per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores.
  Pel que fa als productes asseguradors que oferim als nostres clients, són examinats des del punt de vista de les condicions, primes, cobertures o exclusions, per fer-li una oferta que millor s'adeqüi als seus interessos i necessitats. Prestem especial atenció en l'anàlisi i valoració dels processos interns i procediment de tramitació de sinistres de les entitats asseguradores, la celeritat en els peritatges i en la liquidació econòmica dels danys a indemnitzar, buscant els més alts estàndards en la relació qualitat / preu dels serveis asseguradors que puguin ser objecte de contractació.
 2. Entitats asseguradores sobre les que s'ofereixen productes i la relació contractual amb el mediador.
  Oferim als clients productes asseguradors de més de 68 entitats asseguradores i principalment amb les següents:

  DENOMINACIÓ

  NIF

  CLAU DGSFP

  AEGON ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS A15003619 C0789
  ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A28007748 C0109
  ARAG SE SUC.ESPAÑA W0049001A E0210
  ASEFA S.A., SEGUROS Y REASEGUROS A08171605 C0715
  AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS A60917978 C0723
  CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. A86485794 C0797
  DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA A50004209 C0161
  ESPAÑA, S.A., CIA. NACIONAL DE SEGUROS A28008647 C0069
  FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS G08171407 M0134
  HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS A41003864 C0157
  LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. A08169013 C0279
  LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A48037642 C0467
  MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A28141935 C0058
  MUSSAP- MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA G08171548 M0107
  MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA G08171332 M0199
  OCASO, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS. A28016608 C0133
  PELAYO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA G28031466 M0050
  PREVISORA GENERAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA V58782145 P3162
  REALE SEGUROS GENERALES, S.A. A78520293 C0613
  SANITAS, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS. A28037042 C0320
  SVRNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA V48083521 M0378
  W.R. BERKLEY EUROPE AG SUC. ESPAÑA W0371455G E0218
  ZURICH INSURANCE PLC SUC.ESPAÑA W0072130H E0189
  ZURICH VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A08168213 C0039

  Pel que fa a la relació contractual amb les entitats asseguradores es sustenta en un contracte mercantil, sense afectació de la nostra independència professional.

 3. Si la relació amb les entitats asseguradores és o no remunerada i la naturalesa de la remuneració.
  La nostra activitat en la distribució d'assegurances és professional i, per tant, remunerada en règim de comissions, de conformitat amb el que disposa l'article 156.3 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.
  Aquesta remuneració és efectuada per l'entitat asseguradora a la corredoria, de manera que no constitueix un cost addicional al pagament de l'import de la prima a satisfer pel client a l'entitat asseguradora.

 4. Si el preu de l'assegurança que figura a la fi del procés està o no garantit.
  Els processos informàtics utilitzats per la corredoria en la selecció i consulta a les entitats asseguradores i en l'exercici comparatiu del producte més adequat a les necessitats requerides pel client, permeten obtenir una informació suficient de les característiques finals de la mateixa que permeten traslladar el client, en cada cas, el coneixement precís de si el preu ofert està garantit o si, per contra, constitueix un preu aproximat subjecte a un major coneixement de les singularitats de risc que es pretén assegurar.

 5. Freqüència amb la qual la informació dels distribuïdors és actualitzada.
  El continu anàlisi de les entitats asseguradores que operen en el mercat espanyol d'assegurances i dels productes que s'incorporen a l'activitat de distribució exigeix que la nostra informació es trobi en permanent revisió, el que correlativament ens permet mantenir actualitzada la informació que facilitem a través de la nostra pàgina web.

 

TITULARITAT I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

La titularitat i condicions d'ús d'aquest lloc web es troben a l’“Avís legal