CAT | CAST

Avís legal

Informació facilitada en compliment del que es preveu en el Llibre II del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d'assegurances (d'ara endavant RDL 3 / 2020) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

Dades Identificatives de la Corredoria

El prestador del servei d’aquesta web és ASESORIA BALEAR DE SEGUROS Y RIESGOS, CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.  (en endavant ABR CORREDURÍA DE SEGUROS o la Corredoria indistintament), Corredoria d’assegurances d’àmbit nacional, amb NIF A B-07940984 i domicili a Palma.

Les seves dades de contacte son:

ABR CORREDURIA DE SEGUROS es troba inscrita:

 • Al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, al tom 1.666, foli 33, full número PM-32642, sección 8, i
 • Al Registre Especial Administrativo de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones del Gobierno Balear (https://apps.caib.es/remiasfront/) amb clau d’inscripció IB-S014-MA.

La Corredoria disposa de la pertinent pòlissa de responsabilitat civil per a la cobertura del risc de naixement de l'obligació d'indemnitzar a un tercer els danys i perjudicis dels quals sigui civilment responsable conforme a dret, i sempre que aquesta responsabilitat es derivi de la seva qualitat de corredor, i així mateix disposa de la capacitat financera exigida, tot això de conformitat amb el que disposa l' article 157 del RDL 3/2020.

Serveis de ABR CORREDURIA DE SEGUROS

La informació i els serveis que presta ABR CORREDURIA DE SEGUROS són accessibles des del web www.abr-seguros.com, des d'on l'usuari podrà, telemàticament,

 • sol·licitar cotització d'un producte assegurador amb diverses entitats asseguradores,
 • demanar assessorament personalitzat,
 • presentar queixes o reclamacions,
 • exercir els seus drets en relació a la protecció de dades personals,
 • així com realitzar altres gestions que puguin ser del seu interès.

En termes generals són funcions de la Corredoria, en el marc de la distribució d' assegurances, l'assessorament, la proposta o la realització de treball previ a la celebració d'un contracte d'assegurança, l'assessorament en la celebració d' aquests contractes, i l'assistència en la gestió i execució d'aquests contractes, incloent-hi l'assistència i assessorament en casos de sinistre.

Règim d' activitat i retribució del servei de mediació d' assegurances

ABR CORREDURIA DE SEGUROS exerceix la seva activitat de corredoria segons els principis d’honestedat, equitat i professionalitat, en benefici i representació dels interessos dels seus clients davant les entitats asseguradores.
La Corredoria, a partir de les informacions obtingudes del client i respectant sempre les seves exigències i necessitats, presta un assessorament independent que es basa en una anàlisi objectiva d' un nombre suficient de contractes d'assegurança oferts en el mercat assegurador, formulant així una recomanació personalitzada, atenint-se a criteris professionals, respecte al contracte d' assegurança que millor s' ajusta a les necessitats del client per a una adequada cobertura del risc.

ABR CORREDURIA DE SEGUROS actua en representació dels seus clients durant la prestació del servei de mediació en la contractació d' assegurances.

La remuneració de la Corredoria consisteix en termes generals en la percepció d' una comissió, que estarà inclosa en la prima d' assegurança i que serà abonada per l' entitat asseguradora.

En qualsevol cas, qui emetrà finalment la pòlissa d' assegurança és l’entitat asseguradora, si bé en la pòlissa es detallarà que ABR CORREDURIA DE SEGUROS ha participat com a mediador de la mateixa. D'aquesta manera, el client disposarà sempre d'informació suficient sobre les parts que participen en el contracte d'assegurança subscrita.

Participació de la Corredoria en entitats asseguradores i viceversa

Participacions en entitats asseguradores: La corredoria no posseeix una participació directa o indirecta del 10% o superior dels drets de vot o del capital d'una entitat asseguradora determinada.

Participacions d' entitats asseguradores a la corredoria: La corredoria no està participada directament o indirectament amb el 10% o superior en els drets de vot o del capital per una entitat asseguradora determinada o matriu de l'esmentada asseguradora.

Accés dels usuaris al portal web i normes d’ús

L'accés al portal web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l'adhesió plena i sense reserves al present Avís Legal, i els seus termes i condicions, que s'exposa en la versió publicada en el moment que l'usuari hi accedeixi.
L'última versió de l'Avís Legal podrà ser consultada sempre que es desitja en aquest enllaç. Si l'usuari decideix no acceptar les condicions establertes en aquest Avís Legal, s'haurà d'abstenir d'accedir al portal web i / o utilitzar els continguts i / o serveis disponibles al portal web.

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal web, en tot cas, és ota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a accedir al portal web i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, els termes i condicions establerts en aquest avís legal, amb les condicions particulars que en el seu cas s'estableixin, i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com d'acord amb la moral i els bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic establert. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el portal web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que el portal web pugui patir com a conseqüència de l'incompliment les seves obligacions.

Continguts i serveis aliens a la web

El web posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç, que els permeten accedir a pàgines web pertanyents o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços té com a únic objecte facilitar als usuaris l'accés a la informació, continguts i productes oferts per tercers.

L' establiment dels enllaços no implica ni el control previ, ni l' aprovació ni la vigilància dels continguts per part de ABR CORREDURIA DE SEGUROS, així com tampoc cap tipus de responsabilitat pel contingut i operativitat de les pàgines web, ni dels processos de contractació i de pagament que puguin tenir establertes aquelles pàgines.

En cap cas des d'aquesta web es té accés ni es fa tractament de qualsevol dada personal que els clients puguin facilitar en entrar en aquells enllaços amb altres webs alienes.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest portal web està subjecte al que disposa la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i la Propietat Industrial.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, programari, noms comercials, noms de domini, subdominis, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Lloc Web són propietat de ABR CORREDURIA DE SEGUROS, i en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest portal web.

La Corredoria és titular de la marca ABR CORREDURIA DE SEGUROS en virtut d'expedient tramitat davant l'OEPM Classificació de Niça 36, Classificació de Viena 02.09.15 27.05.09 27.05.22 29.01.01 29.01.02 29.01.04 Expedient M 3637201 / 3

En cap cas s' entendrà que es concedeix a favor de l' usuari cap tipus de llicència o que es confereix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts serveis o elements que s' incorporen al portal web, i en especial, d' explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, o altres drets de naturalesa similar.

L'ús indegut del contingut d'aquest portal web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Limitació de Responsabilitats

El portal web té com a objectiu principal informar els usuaris dels productes i serveis que ofereix ABR CORREDURIA DE SEGUROS i, per això, els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatiu, no tenint, en cap cas, caràcter d' assessorament ni contractual, llevat que es digui expressament.

Tot i haver invertit tots els esforços per vetllar perquè la informació continguda en el portal web sigui veraç i estigui actualitzada, ABR CORREDURIA DE SEGUROS no es responsabilitza dels errors que puguin existir, o dels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni de l' exactitud o actualització dels continguts, ni per la interpretació o per l' ús que pugui fer-se de qualsevol d' ells.

La Corredoria declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquest portal web, no sent responsables, en particular, de l'actualització, correcció i / o exactitud dels continguts als quals tingui accés l'usuari a través d'aquest portal web.

Tampoc es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l'ús i / o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç al portal web no es pot mai considerar com una recomanació, i la decisió d'accedir a l'enllaç queda subjecta a la voluntat dels usuaris.

La CORREDORIA es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del lloc web sense prèvia comunicació.

Així mateix, ABR CORREDURIA DE SEGUROS no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del portal web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Mecanisme de resolució de conflictes

La Corredoria compta amb un Servei d'Atenció al Client per a la gestió de queixes i reclamacions relacionades amb la seva activitat, el funcionament intern del qual, activitat i competències es regula en el Reglament del Servei d'Atenció al Client disponible en l'apartat "Queixes i reclamacions" de la pàgina web.

Aquest servei es pot activar enviant el següent formulari , o bé mitjançant escrit per e-mail (sac@abr-seguros.com), o per correu postal (Passeig Bonanova 47, Barcelona 08017) a l'atenció de "Servei Atenció al Client".

Política de Privacitat

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), en el apartado “Política de Privacidad de la página web puede acceder a la Política de Protección de Datos Personales de ABR CORREDURÍA DE SEGUROS.

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), en l'apartat "Política de Privacitat" de la pàgina web pot accedir a la Política de Protecció de Dades Personals de ABR CORREDURIA DE SEGUROS.

Informació sobre Cookies

El portal web pot utilitzar cookies, petits arxius de text amb informació sobre la seva navegació, el principal objectiu del qual és millorar l'experiència de l'usuari al web.

Una finestra emergent (pop up) es desplegarà en el moment del seu primer accés al portal, informant de l'ús de cookies, i facilitant a l'usuari l'accés al text informatiu sobre la política sobre cookies i la possibilitat de desinstal·lar- les, que serà permanentment visible i accessible a la web en una barra d'avisos i comunicacions que estarà situada en el mateix nivell que el present Avís Legal.

Dret de desistiment

En cas de contractació a distància, li informem que sempre que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat empresarial o professional, pot exercir el dret de desistiment per deixar sense efecte el contracte de referència enviant un escrit per e-mail (abr@abr-seguros.com) dins dels 14 dies naturals (30 dies per a l'assegurança de vida) a comptar des de la celebració del contracte,  o des de la recepció de les condicions i informació contractual si és posterior, sense necessitat de justificació i sense penalització, llevat que s' hagi produït un sinistre.

La cobertura quedarà sense efecte des de la data de la comunicació, i tindrà dret a la devolució de la prima no consumida, que li serà reintegrada per part de l' Entitat asseguradora, en un termini màxim de 30 dies naturals des de la recepció de la comunicació.

En el supòsit de no exercir el dret de desistiment en el termini indicat, el contracte serà vàlid a tots els efectes.

Aquest dret no serà d'aplicació quan es tracti dels contractes d'assegurances descrits a l'art. 10.2.b de la Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors:

 • contractes en què el prenedor assumeix el risc de la inversió,
 • els de viatge o equipatge de durada inferior a un mes,
 • els contractes en què els seus efectes finalitzen abans del termini per exercir el dret de desistiment,
 • els que donen compliment a una obligació d' assegurament del prenedor, així com
 • els plans de previsió assegurats.

*Es considera contractació a distància quan durant el procés de contractació no s'ha realitzat cap visita presencial i únicament s'han utilitzat tècniques de comunicació a distància com el correu postal, Internet (contractació electrònica) o el telèfon.

Jurisdicció I Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l'aplicació d'aquest Avis Legal o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest portal web s'aplicarà la legislació Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Palma.

Prèviament, l'empresa i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.