CAT | CAST

Sistema Intern d’Informació

S’informa que la Corredoria ASESORIA BALEAR DE SEGUROS Y RIESGOS CORREDURÍA DE SEGUROS, SL, (ABR), forma part del Grup d’empreses quina Societat matriu és GRUP MED CORPORATIU S.A.U.; Grup que compta amb un Sistema Intern d’Informació (SII) únic per a totes les Societats que l’integren i en les que té una participació majoritària, com és el cas de ABR.

El Grup Med, en el marc del seu compromís amb el compliment de la legalitat i amb l’actuació conforme a uns principis i valors ètics, ha implantat un Sistema Intern d'Informació (en endavant,  SII) de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquest nou sistema substitueix l'anterior Canal de Denúncies.

El SII de Grup Med permet, de forma segura, i garantint la confidencialitat de la identitat de l’informant,  la presentació i gestió de comunicacions sobre possibles  irregularitats que puguin suposar un incompliment normatiu estrictament en els termes previstos en la Llei 2/2023, i en el Reglament de funcionament del SII de Grup Med,  - infraccions del Dret de la Unió Europea, infraccions penals, infraccions administratives greus o molt greus, o bé una vulneració de les normatives sectorials aplicables a algunes de les societats del Grup (distribució d’assegurances, blanqueig de capitals)-, respecte a informacions obtingudes en un context laboral o professional de l’informant amb Grup Med.

L'accés i ús d’aquest Canal intern queda reservat als empleats de Grup Med Corporatiu, S.A.U. i de les seves societats participades on la participació sigui directa o indirectament superior al 50%, i també a determinats tercers amb elles relacionats, en els termes que a continuació es detallen.

Aquest canal, d’acord amb el que preveu l’article 3 de la Llei 2/2023, només podrà ser utilitzat per les persones que s’indiquen a continuació:

a) personal de Grup Med i de les seves empreses, incloent el d’alta direcció;
b) les persones pertanyents als Òrgans de Govern de Grup Med i de les seves empreses;
c) qualsevol persona que treballi per a, o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors;
d) els autònoms (treballador per compte pròpia) que tinguin o hagin tingut una relació contractual amb Grup Med o les seves empreses;

També podran realitzar comunicacions persones que hagin tingut una relació laboral ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació - amb independència que percebin o no una remuneració -, així com aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

Així mateix, també poden fer ús d’aquest canal les persones físiques o jurídiques que s’estableixin a la normativa sectorial per a aquelles societats del grup que estiguin sotmeses a la seva aplicació per la seva activitat.

 

Informació relacionada

 

El SII de Grup Med és accessible a través del següent enllaç:
https://whistleblowersoftware.com/secure/GrupMED

Per últim, us informem que, a banda d’aquest Canal Intern, tota persona física podrà informar davant de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., o davant de l’autoritat autonòmica de protecció de l’informant, de la comissió de qualsevol acció o omissió inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei  2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del Canal de SII de Grup Med, de conformitat amb l’article 16 de l’esmentada Llei.